مقررات و الزامات مقاومسازي سازههاي فولادي در برابر حریق توسط مواد پاششی معدنی

مقررات و الزامات مقاومسازي سازههاي فولادي در برابر حریق توسط مواد پاششی معدنی

5 اردیبهشت 1398

مقاوم سازي سازه ها بعنوان یکی از ارکان ایمنی ساختمان ها دربرابر آتش از چند منظر قابل بررسی است، به عبارتی در صورت وقوع آتشسوزي در یک ساختمان، امکان خروج ساکنین در درجه اول حائز اهمیّت است و پس از آن می بایستی امکان امداد رسانی توسط نیروهاي آتشنشانی و اکیپ هاي امداد و نجات فراهم شود و در ...

ادامه مطلب