ضوابط ملاك عمل سامانه هاي تهویه، تخلیه و کنترل دود

ضوابط ملاك عمل سامانه هاي تهویه، تخلیه و کنترل دود

19 تیر 1398

رشد روزافزون جمعیت و نیاز به مسکن و همچنین گسترش اماکن اداري، تجاري و غیره در کلانشهر تهران، افزایش ساخت و ساز را به دنبال داشته است. با استناد به آمار و ارقام حوادث ارجاع شده به این سازمان، متأسفانه عدم آگاهی از اصول ایمنی ساختمان ها و بعضاً کوتاهی افراد مسئول، هر ساله حوادث و سوانح تلخ بسیاري را ...

ادامه مطلب