چكيده ضوابط آشكارساز مونواكسيد كربن در محيط هاي مسكوني

چكيده ضوابط آشكارساز مونواكسيد كربن در محيط هاي مسكوني

12 فروردین 1399

ابزار آشكارساز مونواكسيد كربن اگرچه موجب افزايش ضريب اطمينان و ايمني ميشوند اما جايگزين نصبمناسب و سرويس منظم دوره اي وسايل گازسوز (يا ساير سوخت هاي فسيلي) و تميز كردن مرتب دودكش ها نميشود. لازم است به اين نكته توجه شود كه تاثير سم مونواكسيد كربن ممكن است كه اثرات متفاوتي بر اساس شرايط فيزيكي افراد داشته باشد. بنابراين آشكارساز ...

ادامه مطلب
ضوابط ملاك عمل سامانه هاي تهویه، تخلیه و کنترل دود

ضوابط ملاك عمل سامانه هاي تهویه، تخلیه و کنترل دود

19 تیر 1398

رشد روزافزون جمعیت و نیاز به مسکن و همچنین گسترش اماکن اداري، تجاري و غیره در کلانشهر تهران، افزایش ساخت و ساز را به دنبال داشته است. با استناد به آمار و ارقام حوادث ارجاع شده به این سازمان، متأسفانه عدم آگاهی از اصول ایمنی ساختمان ها و بعضاً کوتاهی افراد مسئول، هر ساله حوادث و سوانح تلخ بسیاري را ...

ادامه مطلب
مقررات و الزامات مقاومسازي سازههاي فولادي در برابر حریق توسط مواد پاششی معدنی

مقررات و الزامات مقاومسازي سازههاي فولادي در برابر حریق توسط مواد پاششی معدنی

5 اردیبهشت 1398

مقاوم سازي سازه ها بعنوان یکی از ارکان ایمنی ساختمان ها دربرابر آتش از چند منظر قابل بررسی است، به عبارتی در صورت وقوع آتشسوزي در یک ساختمان، امکان خروج ساکنین در درجه اول حائز اهمیّت است و پس از آن می بایستی امکان امداد رسانی توسط نیروهاي آتشنشانی و اکیپ هاي امداد و نجات فراهم شود و در ...

ادامه مطلب