چكيده ضوابط آشكارساز مونواكسيد كربن در محيط هاي مسكوني

چكيده ضوابط آشكارساز مونواكسيد كربن در محيط هاي مسكوني

12 فروردین 1399

ابزار آشكارساز مونواكسيد كربن اگرچه موجب افزايش ضريب اطمينان و ايمني ميشوند اما جايگزين نصبمناسب و سرويس منظم دوره اي وسايل گازسوز (يا ساير سوخت هاي فسيلي) و تميز كردن مرتب دودكش ها نميشود. لازم است به اين نكته توجه شود كه تاثير سم مونواكسيد كربن ممكن است كه اثرات متفاوتي بر اساس شرايط فيزيكي افراد داشته باشد. بنابراين آشكارساز ...

ادامه مطلب