ابزار آشكارساز مونواكسيد كربن اگرچه موجب افزايش ضريب اطمينان و ايمني ميشوند اما جايگزين نصبمناسب و سرويس منظم دوره اي وسايل گازسوز (يا ساير سوخت هاي فسيلي) و تميز كردن مرتب دودكش ها نميشود.
لازم است به اين نكته توجه شود كه تاثير سم مونواكسيد كربن ممكن است كه اثرات متفاوتي بر اساس شرايط فيزيكي افراد داشته باشد. بنابراين آشكارساز مونواكسيد كربن طراحي شده بر اساس استانداردهاي معتبر ممكن است نتواند حفاظت كاملي را براي افراد داراي شرايط پزشكي خاص فراهم كند.
آشكارسازهاي مونواكسيد كربن جايگزيني براي آشكارسازهاي دودي به شمار نمي آيند.