مقررات و الزامات مقاومسازي سازههاي فولادي در برابر حریق توسط مواد پاششی معدنی

مقاوم سازي سازه ها بعنوان یکی از ارکان ایمنی ساختمان ها دربرابر آتش از چند منظر قابل بررسی است، به عبارتی در صورت وقوع آتشسوزي در یک ساختمان، امکان خروج ساکنین در درجه اول حائز اهمیّت است و پس از آن می بایستی امکان امداد رسانی توسط نیروهاي آتشنشانی و اکیپ هاي امداد و نجات فراهم شود و در نهایت، پایداري ساختمان بعنوان سرمایه ملی می بایستی حفظ شود. مقاوم سازي سازه ها در برابر آتش یکی از مقوله هاي مهم در صنعت ساختمان میباشد. این امر در کنار تأمین سیستم هاي اعلام و اطفاء حریق میتواند تضمین کننده ایمنی ساختمان باشد. در صورتی که به هر دلیل سیستم اطفاء توانایی خود را در خاموش نمودن آتش از دست داده باشد، سازه مقاوم سازي شده پایداري خود را براي تأمین زمان امداد رسانی حفظ خواهد نمود، بدین صورت که نیروهاي امداد رسانی زمان کافی براي خروج افرادي که در محاصره آتش قرار دارند را فراهم سازند تا پیش از فرو ریزي ساختمان، امکان خاموش نمودن آتش فراهم گردد. اهمیّت این مسئله در ساختمان هاي مرتفع که عملا امکانات آتشنشانی بصورت مستقیم نمیتواند عمل نماید، نمود بیشتري پیدا میکند. مبحث 3 مقررات ملی ایران (ویرایش سال 1395 )و همچنین استاندارد هاي روز دنیا، مقاومسازي سازهها را امري الزامی دانسته و براساس آن کلیه المان هاي سازهاي شامل ستونها، تیرهاي اصلی، تیرهاي فرعی، دیوارها و … در تمامی ساختمان ها می بایستی به نحو مناسبی در مقابل آتش مقاوم ساخته شوند. به این جهت بعنوان اولین قدم، مهندسین طراح پروژه می بایستی براساس نحوه کاربري، تعداد و مساحت طبقات، سیستم سازهاي را انتخاب نمایند که تأمین کننده نیازهاي آیین نام هاي باشد. به این منظور در ادامه، مقررات و الزامات مقاوم سازي ساختمان ها در برابر آتش ارائه گردیده است و نحوه محاسبه میزان مقاومت مورد نیاز هر ساختمان در فصول 2 و 3 آورده شده است. کاربران با مراجعه به این دو بخش میتوانند کلیات مربوطه را ملاحظه نمایند. به علاوه مراجعه به مجموعه دستورالعمل هاي ارزیابی پوششهاي معدنی پاشش محافظت کننده در برابر آتش براي سازه هاي فولادي براي توضیحات بیشتر و رعایت نکات تکمیلی الزامی است. 

5 اردیبهشت 1398
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.