ضوابط ملاك عمل سامانه هاي تهویه، تخلیه و کنترل دود

رشد روزافزون جمعیت و نیاز به مسکن و همچنین گسترش اماکن اداري، تجاري و غیره در کلانشهر تهران، افزایش ساخت و ساز را به دنبال داشته است. با استناد به آمار و ارقام حوادث ارجاع شده به این سازمان، متأسفانه عدم آگاهی از اصول ایمنی ساختمان ها و بعضاً کوتاهی افراد مسئول، هر ساله حوادث و سوانح تلخ بسیاري را موجب شده و خسارات مالی و جانی فراوانی را به شهروندان محترم تحمیل مینماید.
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداري تهران به عنوان چشم و متولی ایمنی شهر، با توجه به رشد حریق و حوادث همه تلاش وسعی خود را معطوف به رعایت نکات ایمنی در معماري، ساختار و دسترسی کاربريهاي جدید و موجود شهري نموده و امیدوار است با همکاري تمامی نهادهاي ذیربط از جمله سازمان نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان، سازمان ملی
استاندارد، شهرداري تهران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي، شاهد توسعه روز افزون ایمنی شهري به ویژه در بخش سازه هاي شهري باشیم.
دود در آتش سوزيها، قدرت دید را کاهش داده و منجر به افزایش تلفات میشود. طبق آمار حوادث آتشسوزي، دود از شعله، حرارت و آوار کشنده تر است. از این رو نصب تجهیزات کنترل و تخلیه دود، تاثیر بسیاري در ایمنی ساختمانها در برابر حریق دارد. این سامانه ها با کاهش غلظت دود و گازهاي سمی حاصل از حریق در محیط، آسیبهاي ناشی از خفگی در اثر دود را کاهش داده و همچنین شرایط مناسبتري براي عملیات نیروهاي امدادي و آتشنشانی فراهم مینماید.
ضوابط سامانههاي تهویه، تخلیه و کنترل دود، مربوط به کلیه دستگاهها، تجهیزات و تمهیداتی است که جهت تخلیه و یا کنتـرل دود ناشی از حریق و یا تهویه یک فضـا به گونه اي که شـرایط هـواي آن براي تنفس انسان مخـاطره آمیز نباشد،میباشد.
بدیهی است گردآوري چنین مجموعه هایی هیچگاه خالی از اشکال نبوده و این سازمان امید دارد تا با تکیه بر پیشنهادات و راهنمایی هاي ارزشمند شما مهندسین و مخاطبین گرامی، با اصلاح و باز نویسی این ضوابط، در راستاي هرچه بهتر و کاملتر شدن این مجموعه گام بردارد

19 تیر 1398
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.